Stanovy Občanského sdružení Arbesova

 

Čl. I

Identifikace sdružení

Název sdružení: Občanské sdružení Arbesova

Sídlo sdružení: Arbesova 9/9, 638 00 Brno

Čl. II

Charakter sdružení

Občanské sdružení Arbesova (dále jen „sdružení“) je dobrovolným nevládním neziskovým sdružením občanů. Sdružení je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., O sdružovaní občanů, v platném znění.

Čl. III

Základní cíle sdružení

 1. Ochrana a péče o životní prostředí v městské části Brno – sever, zejména ve čtvrti Lesná,

 2. budování nových veřejných zařízení pro volný čas a péče o stávající veřejná zařízení pro volný čas: dětská hřiště, sportoviště, parky apod.,

 3. zvyšování kvality předškolních zařízení (mateřské školky, jesle) a budování dalších,

 4. zvyšování kvality školních zařízení,

 5. zvyšování kvality městské hromadné dopravy,

 6. osvětová činnost a prevence pro děti a mládež,

 7. přispívání k ochraně před diskriminací a k eliminaci korupce,

 8. propagace právní ochrany životního prostředí, kulturních památek, spotřebitele, lidských práv, ochrany před diskriminací, jakož i ochrany jiných veřejných zájmů,

 9. podpora prosazování širší účasti veřejnosti v řízeních týkajících se ochrany životního prostředí, kulturních památek, lidských práv jakož i jiných veřejných zájmů,

 10. propagace a prosazování principů občanské společnosti.

Čl. IV

Formy činnosti sdružení

Formami činnosti sdružení jsou zejména:

 1. vyhledávání různých zdrojů financí pro realizaci cílů sdružení,

 2. organizování kampaní a petičních aktivit na ochranu životního prostředí, kulturních památek, práv spotřebitelů, lidských práv, na ochranu před diskriminací, jakož i na ochranu jiných veřejných zájmů,

 3. praktická činnost ve spolupráci s orgány státní správy a jinými subjekty,

 4. účast ve správních a jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany životního prostředí, práva spotřebitelů a další veřejné zájmy,

 5. pořádání seminářů, přednášek a konferencí.

Čl. V

Členství ve sdružení

 1. Členem sdružení se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky.

 2. Členství ve sdružení nezakládá povinnost jakýchkoliv peněžitých příspěvků.

 3. Členství vzniká dnem, kdy výbor sdružení rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: příjmení, jméno a titul žadatele, adresu bydliště, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.

 4. Výbor sdružení o přijetí rozhoduje na nejbližší schůzi výboru po dni podání přihlášky.

 5. Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.

 6. Člen sdružení má právo zejména:

  • účastnit se veškeré činnosti sdružení, volit výbor a další orgány sdružení a být volen do těchto orgánů,

  • posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti sdružení,

  • předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti sdružení.

 7. Člen sdružení je povinen zejména:

  • dodržovat stanovy sdružení,

  • podílet se dle svých možností na práci sdružení a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení,

  • účastnit se jednání orgánů sdružení.

 8. Sdružení si vyhrazuje právo odmítnout přihlášku fyzické či právnické osoby, která jedná v rozporu s cíli sdružení.

 9. Členství zaniká na základě oznámení člena sdružení o ukončení členství ve sdružení, dále úmrtím a vyloučením člena na základě rozhodnutí Výboru pro hrubé porušování stanov.

Čl. VI

Orgány sdružení

 1. Členská schůze

  1. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení, která se schází nejméně jednou ročně, aby:

   1. schválila případné změny stanov,

   2. zvolila nejméně tříčlenný výbor sdružení, pokud končí výboru jeho funkční období, případně tento výbor odvolala,

   3. zvolila nejméně tříčlennou revizní komisi, pokud končí revizní komisi její funkční období,

   4. schválila zprávu o činnosti sdružení, zprávu o hospodaření za předcházející období,

   5. schválila revizní zprávu,

   6. určila koncepci činnosti sdružení na další období,

   7. schválila rozpočet sdružení na příští období,

   8. zvolila čestné členy sdružení, rozhodla o vyloučení člena sdružení, rozhodla o zániku sdružení.

  2. Zasedání členské schůze sdružení svolává výbor. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá výbor sdružení náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

  3. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů.

 2. Výbor

  1. Výbor je statutárním a výkonným orgánem sdružení. Řídí činnost sdružení mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí. Výbor je oprávněn přijímat veškerá rozhodnutí a opatření v souladu s cíli sdružení a rozhodnutími členské schůze sdružení, pokud nejsou těmito stanovami nebo rozhodnutím členské schůze výslovně vyhrazena členské schůzi.

  2. Výbor sdružení má 3-15 členů, které volí členská schůze z členů sdružení. Počet členů výboru je vždy lichý. Funkční období výboru je tři roky.

  3. Výbor volí svého předsedu, místopředsedu a pokladníka.

  4. Jménem sdružení jedná jeho předseda nebo místopředseda, případně pověřený člen sdružení, vybavený plnou mocí sdružení v dané věci navenek zastupovat, a to každý samostatně.

 3. Revizní komise

Revizní komise kontroluje hospodaření sdružení a připravuje revizní zprávu pro členskou schůzi. V případě, že revizní komise zjistí nedostatky, je oprávněna svolat členskou schůzi. Takto svolaná členská schůze musí projednat připomínky revizní komise a přijmout opatření k jejich nápravě. Funkční období revizní komise je tři roky.

Čl. VII

Hospodaření sdružení

 1. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor členské schůzi. Sdružení hospodaří podle rozpočtu schváleného členskou schůzí.

 2. K zajištění běžného hospodaření, za nakládání s majetkovými hodnotami, za vedení účetnictví, pokud je vedeno, a případně za zajištění plnění daňových povinností volí výbor ze svých členů pokladníka.

 3. Příjmy sdružení tvoří dobrovolné příspěvky jeho členů, případně dary od fyzických a právnických osob, případně prostředky ze získaných grantů.

 4. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. III a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. IV těchto stanov.

Čl. VIII

Zánik sdružení a způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení

K zániku sdružení dochází na základě rozhodnutí členské schůze. Při zániku sdružení se provede majetková likvidace.

Po provedené likvidaci je majetek sdružení bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.

 

V Brně, dne 29. března 2010